Handelsbetingelser

Handelsbetingelser!

Betaling

​Alle priser er i danske kroner (DKK) inkl. moms.

Betalingsbetingelser vedrørende mentorforløb, kurser, foredrag, 1:1 mentoring/coaching samt andre ydelser:

Mentorforløb, kurser, foredrag og 1:1 mentoring betales ved aftalens indgåelse – med mindre andet aftales skriftligt. Tilmelding er bindende.

Mentorforløb kan betales i rater mod et gebyr – 1. Rate betales inden forløbets opstart.

Tilmelding er ligeledes bindende ved ratebetaling.

Afbud, ændringer og aflysninger

Mentorforløb, kurser og 1:1 mentoring/coaching afvikles på de aftalte tidspunkter.

Såfremt der skulle blive tale om ændringer bliver køber orienteret mindst 24 timer i forvejen.

Hvis et kursus, mentorforløb eller andre ydelser skulle blive aflyst på foranledning af Lena Jørgensen, får køber en forholdsmæssig del af det indbetalte beløb retur.

Aflyses en dag på mentorforløb eller kurser på foranledning af Lena Jørgensen, bliver dagen erstattet af en ny dato – efter nærmere aftale.

Tidspunkter for coaching/mentoring sessioner kan ændres op til 24 timer inden din aftale.

Lena Jørgensen ringer på det aftalte tidspunkt – med mindre andet er aftalt.​

Rettigheder

Lena Jørgensen har alle rettigheder til alt materiale, trykt og digitalt, som stilles til rådighed i relation til kurser, workshops, mentoringforløb og 1:1 mentoring.

Ved køb af Lena Jørgensens ydelser opnår du brugsret til skriftligt materiale og digitalt materiale. Brugsretten er personlig. Alt materiale må kun anvendes til eget brug og må ikke udleveres eller videregives til tredjemand.

Materiale må ikke anvendes til andre formål end det, hvortil de er købt, herunder ikke kommercielt.

Datapolitik og fortrolighed

Lena Jørgensen behandler alle dine informationer, oplysninger og alt materiale som måtte komme Lena Jørgensen i besiddelse i forbindelse med udførelsen af arbejdsopgaver og mentoring/coaching fortroligt.

Lena Jørgensen indsamler kun de oplysninger om dig, som du selv afgiver i forbindelse med køb af ydelser og produkter eller tilmelding til nyhedsbrevet.

Formålet med indsamlingen er at kunne gennemføre det køb/den levering, som oplysningerne er indsamlet i forbindelse med.

Vi behandler dine oplysninger fortroligt og i overensstemmelse med Persondatalovens regler.

Dine oplysninger videregives ikke til tredjemand. Dine oplysninger bliver slettet, når det køb/den levering, de er blevet indsamlet til, endeligt afsluttes.

Du har ret til at få oplyst, hvilke oplysninger Lena Jørgensen har om dig. Hvis oplysningerne ikke er korrekte, har du ret til at få dem ændret eller slettet. Du kan rette henvendelse herom på lj@mindsatwork.dk

Ansvar og begrænsninger

Lena Jørgensen giver dig metoder til at nå dine mål.
Der er ingen hurtige mirakelkure, kun seriøst arbejde. Dine resultater afhænger af dine handlinger og evner. Dine beslutninger er altid dit ansvar.
Lena Jørgensen fraskriver sig et hvert ansvar for dine handlinger, beslutninger og resultater.

Ethvert erstatningsansvar, som Lena Jørgensen måtte pådrage sig i relation til de købte ydelser og produkter er begrænset til direkte skade og tab.

Lena Jørgensen skal under ingen omstændigheder være ansvarlig for indirekte skade eller tab.

Ansvarsfraskrivelsen for indirekte skade og tab gælder uanset arten af erstatningsansvar, og uanset om Lena Jørgensen har handlet simpelt uagtsomt. Lena Jørgensen erstatningsansvar for direkte skade og tab er begrænset til 50 % af prisen på den ydelse eller det produkt, som erstatningsansvaret vedrører.

Reklamation og klager​

Reklamationsret for forbrugere

Købelovens mangelsregler i forbrugerkøb, herunder den 24-måneders reklamationsfrist, finder anvendelse på køb af produkter. Den 24-måneders reklamationsfrist finder som udgangspunkt ikke anvendelse på køb af tjenesteydelser, så kontakt os med det samme, hvis du oplever problemer.

Klageadgang for forbrugere

Er du forbruger, og vil du klage over dit køb, skal du rette henvendelse til Lena Jørgensen. Hvis det ikke lykkes os at finde en løsning, kan du indgive en klage til relevante nævn på området, såfremt betingelserne herfor er opfyldt.

Lovvalg og værneting

Aftalen er undergivet dansk ret. Enhver uoverensstemmelse mellem parterne skal afgøres ved Retten i Roskilde som første instans.

Ændring af forretningsbetingelser

Lena Jørgensen har ret til, på et hvilket som helst tidspunkt, at foretage ændringer i gældende forretningsbetingelser uden varsel.